تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مرکز تخصصی پروژه، مقاله و گزارش کارآموزی

مرکز فروش پروژه، مقاله و گزارش کارآموزی در کلیه رشته ها و مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

نظرسنجی سایت

آمار بازدید سایت

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 64
  • بازدید دیروز : 6
  • بازدید کل : 77583

تحليل و بررسي و محاسبه عوامل ايجاد كنندة تلفات قدرت در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع


تحليل و بررسي و محاسبه عوامل ايجاد كنندة تلفات قدرت در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع

تعداد صفحه: 120

نوع فایل: Word

 

چکیده:

باتوجه به رشدروز افزون جمعيت و بالا رفتن فرهنگ استفاده از انرژي الكتريكي ، شبكه هاي برق رساني در چند دهه اخير رشد سريعي داشته اند كه اين رشد مستلزم رشد همزمان روشهاي مهندسي طراحي وتوسعه مي باشد ، متاسفانه در بخش توزيع به دليل طراحي هاي تلفات و افت انرژي زياد مي باشد كه سرچشمه اين مشكلات عدم وجود برنامه اي مدرن براي پيش بيني نيازهاي آتي شبكه مي باشد .

چه بسا شبكه هايي كه بدون در نظر گرفتن پارامترهاي آينده نگري طراحي شده و با گذشت زمان و رشد بار ، كارآيي لازم را نداشته باشد و باعث ايجاد تلفات و اختلالاتي در شبكه شود براي نمونه طي برنامه اول و دوم توسعه در كشور شعار روستاهاي بي برق كشور مطرح گرديد كه علي رغم تبعات مثبت اقدام فوق در طي اين سالها كيلومترها شبكه توزيع ، بدون پيش بيني قبلي و حتي برآورد فني و اقتصادي احداث گرديد كه در دراز مدت باعث بروز مشكلاتي خواهد شد . سعي داريم در اين پروژه راهكارهاي مهندسي براي جلوگيري از اين قبيل مشكلات و بهينه كردن شبكه براي جلوگيري از اين قبيل مشكلات و بهينه كردن شبكه توزيع و فوق توزيع با استفاده ازپيش بيني هاي فني ارائه كنيم كه نتيجه آن كاهش تلفات و صرفه جوئي قابل توجهي خواهد بود .

در شبكه هاي برق رساني درصد قابل توجهي از توان و انرژي توليدي نيروگاه ها در مسير توليد تا مصرف به هدر مي روند ، كه مقدار اين تلفات به پارامترهاي متعددي از جمله بافت شبكه، نوع تجهيزات ، چگالي بار ، نوع مصرف و سهم هر يك در كل ، شكل منحني مصرف و شرايط آب و هوائي منطقه وابسته مي باشد . تنوع و تعدد عوامل موثر در مقدار تلفات سبب مي شود كه مقدار آن حتي در دو شبكه به ظاهر مشابه و با پيك مصرف يكسان ، متفاوت باشد ..

در تجزيه و تحليل تلفات ، دوعامل اصلي آن يعني تلفات توان و تلفات انرژي بايد مشتركاً مورد بررسي قرار گيرند چون مقدار تلفات توان در ساعات پيك هر شبكه به طور مستقيم در تعيين ظرفيت مفيد نيروگاهها موثر مي باشد ، كه اين مطلب نشانگر اهميت بيشتر تلفات توان در مقايسه با تلفات انرژي مي باشد . گر چه امكان محاسبه يا تخمين ماكزيمم تلفات توان بخشي از شبكه در ساعات پيك شبكه سراسري تا حدودي امكان پذير مي باشد . اما محاسبه و اندازه گيري آن براي كل مسير توليد تا مصرف كاري دشوار و در برخي موارد غير عملي است . يكي از دلايل مهم اين پيچيدگي ، وجود عوامل ناشناخته و غير قابل اندازه گيري در بين اجزاء تلفات مي باشد ، كه به همين دليل در گزارشات آماري تنها به تلفات انرژي شبكه ها اشاره مي گردد . از آنجا كه تلفات توان تابعي از تغييرات مصرف لذا مقدار آن در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت مي باشد و به همين دليل در برخي از ساعات روز مقدار آن زياد و در ساعات ديگر كم مي باشد . در يك دوره مشخص ، تلفات انرژي از مجموع تلفات لحظه اي توان به دست مي آيد . به همين دليل درصد تلفات انرژي مبين متوسط تلفات توان در دوره مورد مطالعه مي باشد ، يا به عبارت ديگر درصد تلفات در ساعات پيك به مراتب بيشتر از درصد متوسط تلفات انرژي مي باشد . به عنوان مثال متوسط ساليانه تلفات انرژي شبكه سراسري برق با احتساب مصارف داخلي نيروگاه ها چيزي در حدود 20 درصد
مي باشد . اما بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد مقدار تلفات در ساعات پيك حدود سي درصد مي باشد [13 و 49 ] به عبارت ديگر در ساعات پيك حدود سي درصد از ظرفيت نيروگاه ها به شكل هاي مختلفي در اجزاء شبكه به هدر مي رود .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه..................................................................................................................................................................... 1

تاريخچه صنعت برق........................................................................................................................................... 3

پيدايش صنعت برق در جهان.............................................................................................................................. 3

نخستين كارخانه برق شهري در ايران................................................................................................................ 5

تاريخچه توزيع نيروي برق در ايران................................................................................................................. 6

توزيع در بدو ورود برق به ايران........................................................................................................................ 6

توزيع در شركتهاي برق منطقه اي...................................................................................................................... 6

تشكيل شركتهاي توزيع نيروي برق................................................................................................................... 7

فصل اول:كلياتي درخصوص تلفات

كلياتي در خصوص تلفات................................................................................................................................... 9

تعريف تلفات........................................................................................................................................................ 9

انواع تلفات........................................................................................................................................................... 9

تلفات توان............................................................................................................................................................ 10

تلفات انرژي.......................................................................................................................................................... 10

تلفات راكتيو......................................................................................................................................................... 11

اجزاء تلفات الكتريكي ........................................................................................................................................ 11

بخش فني.............................................................................................................................................................. 12

تلفات ژول در خطوط انتقال و توزيع نيرو........................................................................................................ 12

تلفات در ترانسورماتورها.................................................................................................................................... 12

تلفات كنتورها....................................................................................................................................................... 13

تلفات در ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان...................................................................................................... 13

تلفات كرونا........................................................................................................................................................... 14

بخشي از انرژي الكتريكي به صورت نشتي جريان در تجهيزات ، كابل ، خطوط هوائي به هدر مي روند........ 14

طراحي نادرست.................................................................................................................................................... 14

بخش مديريتي...................................................................................................................................................... 15

استفاده غير مجاز از برق...................................................................................................................................... 15

عدم استفاده مناسب از ترانسفورماتورها............................................................................................................ 16

افت ولتاژ............................................................................................................................................................... 16

عدم توجه كافي به اصلاح و بهبود شبكه.......................................................................................................... 17

بخش فني – مديريتي.......................................................................................................................................... 17

گردش بي مورد توان اكتيو در شبكه.................................................................................................................. 17

گردش بي مورد توان راكتيو در شبكه................................................................................................................ 17

پايين بودن ضريب قدرت در شبكه.................................................................................................................... 18

بالابودن ظرفيت خازن.......................................................................................................................................... 18

پايين بودن ولتاژ شبكه.......................................................................................................................................... 18

نامتعالي بار در شبكه............................................................................................................................................. 19

ماهيت تلفات........................................................................................................................................................ 19

تلفات غير ثابت يا غير قابل تنظيم...................................................................................................................... 20

تلفات متغير يا قابل كنترل.................................................................................................................................... 21

 

فصل دوم: تلفات توان

تلفات توان............................................................................................................................................................ 23

درجه حرارت محيط ........................................................................................................................................... 23

تاثير تابش خورشيد ............................................................................................................................................ 24

جريان الكتريكي.................................................................................................................................................... 25

تاثير فركانس......................................................................................................................................................... 27

تعيين درجه حرارت هادي ................................................................................................................................. 28

درجه حرارت محيط ........................................................................................................................................... 28

تابش خورشيد ..................................................................................................................................................... 28

جريان الكتريكي .................................................................................................................................................. 29

درجه حرارت هادي ............................................................................................................................................ 29

فصل سوم: تلفات انرژي

تلفات انرژي ........................................................................................................................................................ 34

كليات..................................................................................................................................................................... 34

محاسبه تلفات انرژي .......................................................................................................................................... 35

تغييرات ولتاژ ....................................................................................................................................................... 35

تغييرات ضريب قدرت........................................................................................................................................ 35

ساده سازي............................................................................................................................................................ 36

توان انتقالي ثابت.................................................................................................................................................. 37

مقاومت ثابت........................................................................................................................................................ 38

ضريب تلفات........................................................................................................................................................ 38

دامنه تغييرات تلفات انرژي................................................................................................................................. 39

حداقل ضريب تلفات........................................................................................................................................... 40

حداكثر ضريب تلفات ......................................................................................................................................... 41

مقدار ضريب تلفات............................................................................................................................................. 42

فصل چهارم: تلفات كرونا در خطوط انتقال نيرو

تلفات كرونا در خطوط انتقال نيرو .................................................................................................................... 44

گراديان ولتاژ......................................................................................................................................................... 44

تلفات كرونا ......................................................................................................................................................... 46

انرژي تلف شده از طريق كرونا ......................................................................................................................... 47

تلفات كرونا در هواي صاف و تميز .................................................................................................................. 48

تلفات كرونا در هواي باراني .............................................................................................................................. 48

تلفات كرونا در روزهاي برفي ............................................................................................................................ 50

تلفات كرونا در روزهاي مه آلود و شرجي ....................................................................................................... 50

محاسبه تلفات كرونا .......................................................................................................................................... 51

فصل پنجم: تلفات ناشي از نشتي جريان

تلفات ناشي از نشتي جريان................................................................................................................................. 56

كليات ................................................................................................................................................................... 56

خطوط انتقال نيرو ............................................................................................................................................... 57

خطوط توزيع نيرو .............................................................................................................................................. 58

نشتي جريان در چند نمونه مشخص ................................................................................................................ 59

 

فصل ششم: تلفات ناشي از نامتعادلي بار

تلفات ناشي از نامتعادلي بار................................................................................................................................. 63

كليات..................................................................................................................................................................... 63

آثار بار متعادل ...................................................................................................................................................... 64

عوامل موثر در عدم تعادل ................................................................................................................................. 65

معيار انتخاب زمان مطالعه ................................................................................................................................... 66

محل اندازه گيري ................................................................................................................................................ 67

جمع بندي ........................................................................................................................................................... 68

فصل هفتم: تلفات در ترانسفورماتورها

تلفات در ترانسفورماتورها.................................................................................................................................. 72

تلفات بارداري ..................................................................................................................................................... 72

تلفات مسي .......................................................................................................................................................... 73

تلفات فن .............................................................................................................................................................. 73

تلفات پمپ ها ..................................................................................................................................................... 74

تلفات بي باري ..................................................................................................................................................... 74

مقادير تقريبي تلفات............................................................................................................................................. 76

محاسبه تلفات انرژي در ترانسفورماتورها ........................................................................................................ 77

تلفات انرژي در حالت بي باري ......................................................................................................................... 77

تلفات انرژي در حالت بارداري .......................................................................................................................... 78

مجموع تلفات انرژي .......................................................................................................................................... 78

راندمان ترانسفورماتورها .................................................................................................................................... 79

فصل هشتم: مدل هاي ضريب تلفات

مدل هاي ضريب تلفات....................................................................................................................................... 84

دامنه تغييرات ضريب تلفات .............................................................................................................................. 84

مدل هاي رياضي ................................................................................................................................................. 85

مدل خطي ............................................................................................................................................................ 85

معادله درجه دوم................................................................................................................................................... 86

معادله درجه دوم ساده.......................................................................................................................................... 87

معادله درجه سوم.................................................................................................................................................. 87

رابطه نمايي........................................................................................................................................................... 87

ساير روابط............................................................................................................................................................ 88

مدل هاي ضريب تلفات....................................................................................................................................... 88

توابع درجه دوم.................................................................................................................................................... 89

توابع درجه دوم ساده........................................................................................................................................... 90

توابع نمايي........................................................................................................................................................... 91

معادلات درجه سوم.............................................................................................................................................. 91

ساير موارد............................................................................................................................................................. 92

نتيجه گيري........................................................................................................................................................... 93

منابع و مآخذ......................................................................................................................................................... 95

ضمائم.................................................................................................................................................................... 96

پيشنهادات............................................................................................................................................................. 115


مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 655

مطالب تصادفی

  • نیروگاه های برق
  • طراحی و پياده سازی لايه Baseband پروتکل بلوتوث بر روی تراشه FPGA
  • بـررسـي و شبيه سازي پايدارسازي سيستم قدرت
  • جایابی برقگیرهای حفاظتی در شبکه توزیع
  • تولید انرژی الکتریکی بوسیله انرژی هسته ای

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "مرکز تخصصی پروژه، مقاله و گزارش کارآموزی" می باشد